BSCI (Business Social Compliance Initiative ) NEDİR?

 

BSCI (Business Social Compliance Initiative ) NEDİR?


İş sosyal Uyumluluk girişimi olan Amfori (BSCI), Dış Ticaret Derneği (Foreign Trade Association ) tarafından, uluslararası ticaretin insanların refahı ve sosyal ekonomik gelişim açısından önemli bir araç olduğunun bilinci ile Brüksel de kurulmuştur. Amfori BSCI Davranış Kuralları amfori BSCI Katılımcıları’nın fikirlerini ile oluşturulmuş ve onların fikirlerini yansıtan bir dizi ilke ve değer ile bu katılımcıların iş ortaklarından beklentilerinden oluşmaktadır.

Amfori BSCI Davranış Kurallarının temelini yani kuralların kendisini  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Çocuk Hakları ve İş İlkeleri, BM Ticaret ve İnsan Haklarına İlişkin Yol Gösterici İlkeleri, OECD Rehberi, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve tedarik zincirindeki çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ile Tavsiyeleri gibi uluslararası sözleşmelere atıfta bulunmaktadır. Amfori BSCI Davranış Kuralları’nı benimseyen işletmeler, bu belgede belirtilen ilkelere ve etki alanları dahilinde insan haklarına saygı duyulmasına dair sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt eder. Amfori BSCI ve katılımcıları (amfori BSCI Katılımcıları), sosyal yönden sorumlu işletme ilkelerinin uygulanması için iş ortakları ile paydaşlar arasında yapıcı ve açık bir diyalog gözetir.

Amfori BSCI Davranış Kuralları, birçok ülkenin çoktan mevzuatına entegre ettiği, tüm dünya tarafından kabul edilen uluslararası sözleşmelerin özelliklerini yansıtır. Bu nedenle kanunlara uyan işletmeler büyük bir ihtimalle amfori BSCI Davranış Kuralları’na hâlihazırda uyuyordur. Bir şirketin ilk sorumluluğu: İşletmelerin ilk sorumluluğu kanunlara uymaktır. Bu kanunlara hem şirket merkezinin yönetilmesini sağlayan kurallar hem de şirketin faaliyet gösterdiği veya satın alım yaptığı yerel bölge için geçerli olan ülke kanunları dâhildir.

Amfori BSCI Davranış Kuralları’nın 1/2014 sürümü amfori BSCI Katılımcıları’nın tedarik zincirlerinde uygulamak üzere çaba gösterdikleri değer ve ilkeleri oluşturmayı hedeflemektedir. Bu kurallar, Foreign Trade Association (1/1/2018 itibariyle amfori) Yönetim Kurulu tarafından 28 Kasım 2013 tarihinde onaylanmıştır ve, tüm tercümeleri dahil, amfori BSCI Davranış Kuralları’nın 2009 sürümünü geçersiz kılmaktadır. Mevcut amfori BSCI Davranış Kuralları üç temel bölümden oluşmaktadır:

Tüm Ticari İşletmeler için geçerli olan Giriş, Yorum, Değerlerimiz ve Uygulama;


Özellikle BSCI Katılımcıları’nın İş Ortakları’na yönelik İlkeler


Kuralların ayrılmaz bir parçasını oluşturan ve amfori BSCI’ın yorumlanması ve uygulanması konusunda daha ayrıntılı bilgiler içeren Amfori BSCI Katılımcıları,ortak uyumu ve etkinliği yakalamak için tüm iş ortaklarının amfori BSCI Davranış Kuralları’na uymasını beklemektedir. Ayrıca, aşağıdaki ilkelere göre denetlenen iş ortakları (1) amfori BSCI Davranış Kuralları’na uyduklarından emin olmak için gerekli tüm önlemleri aldıkları ve (2) üretim sürecine/süreçlerine dahil olan tüm iş ortaklarının amfori BSCI Davranış Kuralları’na uyduklarından emin olmak için tüm makul önlemleri aldıklarına dair delil göstermelidir. İşletmeler aşağıdaki hususlarda önlem almak zorundadır.


Sosyal Yönetim sistemleri ve kademeli etki
İşçilerin süreçlere dahil edilmesi ve korunması
Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakları
Ayrımcılık Yapılmaması
Adil Ücret
İnsana Yakışır Çalışma Saatleri
İş Sağlığı ve Güvenliği
Çocuk İşçiliğini Önlem
Genç İşçiler için Özel Koruma
Güvencesiz Çalışmayı Önleme
Borçların İşgücü ile Ödenmesinin Önlenmesi
Çevrenin Korunması
Etik İş Davranışı
Uygulamalar


Amfori BSCI’ın kalbinde: Amfori BSCI Davranış Kuralları amfori BSCI Sistemi’nin temelidir. Sistem işletmelerin:

Dünya çapındaki tedarik zincirlerini denetlemelerini,
Kendi tedarik zincirlerinde kendi ekipleriyle yetkinlik ve bilgi kazanmalarını,
İlgili paydaşlarla yapıcı diyaloga girmelerini sağlar. Özet olarak amfori BSCI Davranış Kuralları:
Yasalara uyulmasını gerektirir.
BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’yle aynı doğrultudadır.
ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ‘nun tüm ülkeler için geçerli olan Temel Sözleşmeleri’ne dayanır.
İşletmelerin tedarik zincirlerinde sistematik bir durum tespiti ve özen (Due Diligence) yaklaşımına uymalarını sağlar.
Herkese açık bir taahhüt: amfori BSCI katılımcıları Davranış Kuralları’nı imzaladığında, imzaları, ticari faaliyetlerde sorumlu bir yaklaşım benimseme konusundaki kararlılıklarını herkese açık bir şekilde gösterdikleri anlamına gelir. Değerler bütünü: amfori BSCI Davranış Kuralları tedarik zincirinde sorumlu iş pratikleri uygulamak için benimsenmesi gereken değer ve prensipleri tanımlar.

Yasal çerçeve: Amfori BSCI Davranış Kuralları ve Uygulama Koşulları amfori BSCI katılımcılarına iş ortaklarının sosyal sorumluluk performansı konusunda bilgi talep etmek için gerekli yasal çerçeveyi sağlar. Bu nedenle amfori BSCI katılımcıları, iş ortaklarının da Sistem’den faydalanabilmesi için:

Önemli iş ortağının amfori BSCI Davranış Kuralları’nı ve ilgili Uygulama Koşulları’nı imzalamasını istemeli,
Denetlenecek olan iş ortakları için amfori BSCI Platformu’nda bir üretici profili oluşturmalıdır.


BSCI RAPORUNUN İŞLETMELERE FAYDALARI


Ülkede refahın arttırılmasına sağlamasına katkı sağlar.
Müşterilerine karşı artı değer sağlar.
İnsanlara ve çevreye zarar vermediklerinin ispatını sağlar.
İşletmelere gerçekleştirdiği faaliyetler için sorumluluk sağlar.
İş ilişkilerini verimli şekilde yönetir.
Tüm faaliyetlerinin kapsamını gösterir.
Pazar payını arttırır.
Şeffaf ve hesap verebilir olduğunu kanıtlar.


BSCI REFARANSLARI


Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (1948), Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Çok Uluslu Kuruluşlar ve Sosyal Politika ile ilgili İlkeler Üçlü Bildirgesi (1977), Küresel İlkeler Sözleşmesi (2000), Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Haklarına İlişkin Tüzüğü (2011) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından geliştirilen Çok Uluslu Kuruluşlar Tüzüğü (2011), sorumlu işletme kurumlarının en yaygın kabul görmüş kılavuz kurallarını tanımlar

ILO SÖZLEŞMELERİ


Temel sözleşmeler o Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması, 1948 (No. 87)

Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi, 1949 (No. 98)

Zorla Çalıştırma Sözleşmesi, 1930 (No. 29) o Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi, 1957 (No. 105)

Asgari Yaş Sözleşmesi, 1973 (No. 138)

Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi, 1999 (No. 182)

Eşit Ücret Sözleşmesi, 1951 (No. 100) o Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi, 1958 (No. 111)

İdare sözleşmeleri

İş Denetimi Sözleşmesi, 1947 (No. 81)

İstihdam Politikası Sözleşmesi, 1964 (No. 122)

İş Denetimi (Tarım) Sözleşmesi, 1969 (No. 129) o Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi, 1976 (No. 144)

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakları

C011 – Örgütlenme Hakkı (Tarım) Sözleşmesi, 1921

C135 – İşçi Temsilcileri Sözleşmesi, 1971

C141 – Tarım İşçileri Örgütleri Sözleşmesi, 1975

C154 – Toplu Sözleşme Sözleşmesi, 1981

R091 – Toplu Sözleşme Tavsiyesi, 1951

R092 – Gönüllü Uzlaştırma ve Hakem Tavsiyesi, 1951

R143 – İşçi Temsilcileri Tavsiyesi, 1971

R158 – İşgücü Yönetimi Tavsiyesi, 1978 Ayrımcılığı önleme

C156 – Aile Sorumlulukları olan İşçiler Sözleşmesi, 1981

C159 – Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Engelliler)

R165 – Aile Sorumlulukları olan İşçiler Tavsiyesi, 1981

Adil Ücret C095 – Ücretlerin Korunması Sözleşmesi, 1949

C100 – Eşit Ücret Sözleşmesi, 1951

C131- Asgari Ücret Tespiti Sözleşmesi, 1970

R085 – Ücretlerin Korunması Tavsiyesi, 1949

R135- Asgari Ücret Tespiti Tavsiyesi, 1970

R180 – İşverenin Ödeme Güçlüğü Halinde İşçi Alacaklarının Korunması Tavsiyesi, 1992 İnsana Yakışır Çalışma Saatleri C001 – Çalışma Süreleri (Sanayi) Sözleşmesi, 1919

C014 – Hafta Tatili (Sanayi) Sözleşmesi, 1921

C132 – Ücretli Tatiller Sözleşmesi (Revize Edilmiş), 1970

C101 – Ücretli Tatiller (Tarım) Sözleşmesi, 1952

C171 – Gece Çalışması Sözleşmesi, 1990

C110 – Tarım İşletmeleri Sözleşmesi, 1958

R116 – Çalışma Sürelerinin Düşürülmesi Tavsiyesi, 1962

R110 – Tarım İşletmeleri Tavsiyesi, 1958 İş Sağlığı ve Güvenliği

C148 – Çalışma Ortamı (Hava Kirliliği, Gürültü ve Titreşim) Sözleşmesi, 1977

C155 – İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi, 1981

C183 – Annelik Koruması Sözleşmesi, 2000

C184 – Tarımda Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi, 2001

C187 – İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi, 2006

C188 – Balıkçılık Sektöründe Çalışma Sözleşmesi, 2007

R164 – İş Sağlığı ve Güvenliği Tavsiyesi, 1981 Çocuk işçiliğini önleme

C131- Asgari Ücret Tespiti Sözleşmesi R014 – Çocukların ve Gençlerin Gece Çalışması Sözleşmesi, 1921

R190 – En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği Tavsiyesi, 1999 Genç İşçiler için Özel Koruma

C010 – Asgari Yaş (Tarım) Sözleşmesi, 1921

C016 – Gençlerin Sağlık Muayenesi (Denizcilik) Sözleşmesi, 1921

C077 – Gençlerin Sağlık Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi, 1946

R014 – Çocuk ve Gençlerin Gece Çalışması (Tarım), 1921

R146 – Asgari Yaş Tavsiyesi, 1973 Güvencesiz Çalışmayı Önleme

C024 – Hastalık Sigortası (Sanayi) Sözleşmesi, 1927

C025 – Hastalık Sigortası (Tarım) Sözleşmesi, 1927

C095 – Ücretlerin Korunması Sözleşmesi, 1949

C117 – Sosyal Politika (Temel Hedef ve Standartlar) Sözleşmesi, 1962

C158 – Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi, 1982

C175 – Yarı Zamanlı Çalışma Sözleşmesi, 1994

C177 – Evde Çalışma Sözleşmesi, 1996

C181 – Özel İstihdam Büroları Sözleşmesi, 1997

Borçların İşgücü ile Ödenmesinin Önlenmesi (Temel Sözleşmelere bakınız)

Çevrenin Korunması

Etik İş Davranış