CE İşareti Yönetmeliği


 

27 Mayıs 2021 PERŞEMBE    Resmî Gazete    Sayı : 31493
YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 4021
26 Mayıs 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 
“CE” İŞARETİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar


MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ürüne “CE” işaretinin konulmasına ve bu işaretin kullanılmasına ilişkin usul
ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, ilgili teknik düzenlemesinde ürüne “CE” işaretinin konulmasının öngörüldüğü
ürünleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun
24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar ve kısaltmalar


MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a) AB: Avrupa Birliğini,
b) “CE” işareti: Ürünün, “CE” işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun
olduğunu gösteren işareti,
c) Dağıtıcı: Ürünü, tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya ithalatçı dışındaki gerçek veya
tüzel kişiyi,
ç) İmalatçı: Ürünü, imal ederek veya ürünün tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi isim veya ticari markası ile
piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,
d) İthalatçı: Ürünü, ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
e) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
f) Modül: İlgili teknik düzenleme gereğince, ürünün taşıdığı risklere göre hangi uygunluk değerlendirmesi işlemlerine
tâbi tutulacağını gösteren yollardan her birini,
g) Onaylanmış kuruluş: Bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere
Türkiye veya bir AB üyesi ülkenin yetkili kuruluşu tarafından ilgili mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda
görevlendirilen ve Komisyona bildirilen uygunluk değerlendirme kuruluşunu,
ğ) Piktogram: Ürünün üzerinde yer alan ve ürünle ilgili bir özelliği resimli olarak tasvir eden şekli,
h) Piyasada bulundurma: Ürünün ticari faaliyet yoluyla, bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım
için piyasaya sağlanmasını,
ı) Piyasaya arz: Bir ürünün piyasada ilk kez bulundurulmasını,
i) Standart: Tanınmış bir standardizasyon kuruluşu tarafından tekrar eden veya devamlı kullanım için kabul edilen,
uyum zorunluluğu olmayan aşağıdaki teknik gerekliliklerden birini;
 
1) Uluslararası bir standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen uluslararası standartları,
2) Bir Avrupa standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen Avrupa standartlarını,
3) AB uyum mevzuatının uygulanabilmesi için Komisyonun talebi üzerine kabul edilen Avrupa standartlarını,
4) Ulusal standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen ulusal standartları,
j) Teknik düzenleme: İdari hükümler de dâhil olmak üzere, ürünün niteliğini, işleme veya üretim yöntemlerini veya
bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk değerlendirme işlemlerini tek tek veya
birkaçını ele alarak belirleyen, uyulması zorunlu mevzuatı,
k) Teknik şartname: Bir ürünün, sürecin veya hizmetin karşılaması gereken teknik şartları belirleyen belgeyi,
l) Uygunluk değerlendirmesi: Ürün, süreç, hizmet, sistem, kişi veya kuruluşa ilişkin belirli şartların yerine getirilip
getirilmediğini gösteren süreci,
m) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk
değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu,
n) Uygunluk işareti: Ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun olduğunu gösteren işareti,
o) Uyumlaştırılmış standart: AB uyum mevzuatının uygulanabilmesi için Komisyonun talebi üzerine kabul edilen
standardı,
ö) Yetkili kuruluş: Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeleri hazırlayan, yürüten veya ürünleri denetleyen kamu
kuruluşunu,
p) Yetkili temsilci: İmalatçının 7223 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki bazı yükümlülüklerini onun
adına yerine getirmek üzere imalatçı tarafından yazılı şekilde görevlendirilen Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Tarafların Yükümlülükleri


İmalatçının yükümlülükleri


MADDE 5- (1) İmalatçı, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla;
a) İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği teknik dosyayı tanzim etmekle,
b) Uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak ve/veya yaptırmakla,
c) AB uygunluk beyanını veya uygunluğu gösteren diğer belgeleri düzenlemekle,
ç) “CE” işaretini ürüne koymakla,
d) Teknik dosya ile AB uygunluk beyanını, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, süre belirtilmediği
hallerde ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde yetkili
kuruluşa Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edeceği bir dilde sunmakla,
yükümlüdür.
 

Yetkili temsilcinin yükümlülükleri


MADDE 6- (1) Yetkili temsilci, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla;
a) İmalatçının kendisini yazılı olarak görevlendirmesi halinde ürüne ilişkin uygunluk değerlendirme işlemlerini
yapmak veya yaptırmakla,
b) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe AB uygunluk beyanını veya uygunluğu gösteren diğer belgeleri
düzenlemekle,
c) “CE” işaretini ürüne koymakla,
yükümlüdür. Ancak imalatçı yazılı olarak belirtmiş olsa dahi teknik dosyayı tanzim edemez.


(2) Görevlendirme belgesinde, asgari yetkili temsilcinin teknik düzenlemenin gerektirdiği ve ürünün uygunluğunu
gösteren belgeleri teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, süre belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya arz edildiği
tarihten itibaren asgari on yıl boyunca muhafaza edeceği ve yetkili kuruluşun talebi halinde Türkçe veya yetkili kuruluşun
kabul edeceği diğer bir dilde sağlayacağı belirtilir.


İthalatçının yükümlülükleri


MADDE 7- (1) İthalatçı, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla;
a) İmalatçının 5 inci maddede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu teyit etmekle,
b) Ürünün “CE” işaretini taşıdığını ve ürüne gerekli belgelerin eşlik ettiğini teyit etmekle,
c) AB uygunluk beyanının bir örneğini teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, süre belirtilmediği hallerde ürünü
piyasaya arz ettiği tarihten itibaren on yıl süreyle Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edeceği bir dilde yetkili kuruluşa
sunmak üzere bulundurmakla,
ç) Yetkili kuruluşun talep etmesi halinde, teknik dosyanın bir örneğini teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca,
süre belirtilmediği hallerde ürünü piyasaya arz ettiği tarihten itibaren on yıl süreyle Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul
edeceği bir dilde yetkili kuruluşa sağlamakla,
yükümlüdür.


Dağıtıcının yükümlülükleri


MADDE 8- (1) Dağıtıcı, ürünü piyasada bulundururken gerekli özeni gösterir. Dağıtıcı ilgili teknik düzenlemede
belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, ürünü piyasada bulundurmadan önce ürünün, “CE” işaretini taşıdığını
ve uygunluğu gösteren belgelere sahip olduğunu doğrular. Yetkili kuruluşun talebi halinde ürünlerin uygunluğunu gösteren
tüm bilgi ve belgeleri yetkili kuruluşa sunar.
 

İmalatçının yükümlülüklerinin ithalatçı ve dağıtıcılara uygulandığı durumlar


MADDE 9- (1) Bir ürünü kendi isim veya ticari markası altında piyasaya arz eden veya piyasada bulundurulan bir
ürünü teknik düzenlemesine veya Bakanlık tarafından yayımlanan genel ürün güvenliği mevzuatına uygunluğunu etkileyecek
şekilde değiştiren ithalatçılar ile dağıtıcılar, bu Yönetmelik kapsamında imalatçı sayılır ve imalatçının 5 inci maddede yer
alan yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


“CE” İşaretinin Ürüne Konulması, Kullanılması ve AB Uygunluk Beyanı


“CE” işaretinin ürüne konulması ve kullanılması


MADDE 10- (1) “CE” işaretinin ürüne konulması ve kullanılmasına dair genel esaslar şunlardır:


a) İmalatçı, “CE” işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını
öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm
uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır.
b) Bir ürünün “CE” işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması durumunda,
ürünün üzerindeki “CE” işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin uygulanabilir hükümlerinin tamamının imalatçı tarafından
yerine getirildiği yönünde karine teşkil eder. Ancak bir ya da daha fazla teknik düzenlemenin bir geçiş dönemi süresince
imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda “CE” işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya
düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.


c) “CE” işareti;


1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1 “CE” İŞARETİNİN ŞEKLİ)’nde belirtilen şekle uygun olarak “CE”
harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez.
2) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî 5 mm ebadında olur.
3) Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti
edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür,
okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur.
4) Ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.
5) Sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.
ç) İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, “CE” işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan
onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası da yer alır. Kimlik kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi veya
kuruluşun talimatları çerçevesinde imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından konulur. Bir ürünün farklı teknik
düzenlemelerin kapsamına girmesi sebebiyle birden fazla onaylanmış kuruluşun değerlendirmesine tabi tutulması
durumunda, “CE” işaretinin yanında üretim kontrol safhasında yer alan tüm onaylanmış kuruluşların kimlik kayıt numaraları
yer alır.
d) Ürünün üzerinde “CE” işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen diğer
işaretler de yer alabilir.
e) Ürüne “CE” işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler
konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak “CE” işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak
şekilde konulabilir.
f) “CE” işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir ve başka ürünlerde
kullanılamaz.
g) İlgili teknik düzenlemelerin gerektirdiği durumlarda “CE”işareti görme engellilerce de okunabilecek şekilde
konulur.


AB uygunluk beyanı


MADDE 11- (1) AB uygunluk beyanı, ilgili teknik düzenlemede öngörülmesi halinde, ürünün teknik düzenlemenin
gereklerine uygun olduğunu bildirmek üzere imalatçı ya da yetkili temsilcisi tarafından düzenlenir.
(2) AB uygunluk beyanı ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî ilgili modülün veya modüllerin
öngördüğü içerikte ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-2 AB UYGUNLUK BEYANI ÖRNEĞİ)’ne uygun olarak
hazırlanır. Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, beyana Türkçe tercümesi de eklenir. Beyan, gerektiği her durumda
güncellenir.
(3) Ürünün AB uygunluk beyanını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olduğu durumlarda, imalatçı, bu
teknik düzenlemelerin ürüne uygulanabilir tüm kurallarını yerine getirdiğini tek bir AB uygunluk beyanı düzenleyerek
gösterir. Beyan metni, bu teknik düzenlemelerin adını, yayım tarihini ve referans numarasını içerir.
(4) İmalatçının AB uygunluk beyanını düzenleyip imzalamasıyla birlikte, ürününün ilgili teknik düzenlemenin
kurallarına uygunluğu konusundaki sorumluluğu üstlendiği varsayılır.
(5) Yetkili kuruluşun kabul etmesi halinde AB uygunluk beyanı, elektronik ortamda da sunulabilir.
Diğer uygunluk beyanları


MADDE 12- (1) İlgili teknik düzenlemede ürünün teknik düzenlemenin gereklerine uygunluğunu göstermek üzere
AB uygunluk beyanı dışında bir uygunluk beyanı düzenlenmesi öngörülüyor ise, uygunluk beyanı ilgili teknik düzenlemede
belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


AB üyesi ülkelerde yerleşik yetkili temsilcilerin denkliği


MADDE 13- (1) AB üyesi ülkelerde yerleşik yetkili temsilciler, Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcilere karşılıklılık
esası gözetilmek kaydıyla denk kabul edilir.


Uygulama


MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümleri, ürüne “CE” işareti konulmasını öngören teknik düzenlemelerle birlikte
uygulanır.


İdari yaptırımlar


MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 7223 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
 

Avrupa Birliği mevzuatına uyum


MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik, “Akreditasyon ile Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Kurallarının Belirlenmesi


Hakkında 9/7/2008 tarihli ve (AB)765/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü” ile “Ürünlerin Piyasaya Arzına
İlişkin Genel Çerçeve Hakkında 9/7/2008 tarihli ve (AB)768/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı” esas
alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve mevzuattaki atıflar


MADDE 17- (1) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” İşareti
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


(2) Mevzuatta, birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan “CE” İşareti Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe
yapılmış sayılır.


Yürürlük


MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

Yürütme


MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
 
EK-1


“CE” ISARETINlN SEKLİ


1. “CE” işareti aşağıdaki şekle ve orana uygun olarak “CE” harflerinden oluşur:

CE İşareti - CE İşareti

2. Küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda yukarıda yer alan şekildeki oranlara uyulur.
3. İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği müddetçe, “CE” işareti asgarî 5 mm ebadında olur.
 
EK-2

AB UYGUNLUK BEYANI ÖRNEĞİ


1. No ………….(Ürünü diğerlerinden ayırarak tanımlayan numara):
2. İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi:
3. Bu uygunluk beyanı, imalatçının (veya ürünün kurulumunu gerçekleştiren kişinin) kendi sorumluluğu altında
düzenlenmiştir. (İmalatçının veya kurulumu yapanın adı):
4. Beyanın konusu (İzlenebilirliğe yarayacak şekilde ürünün tanımını yapınız. Uygun olan durumlarda bir fotoğraf
eklenebilir.):
5. Yukarıda tarif edilen beyan konusu, aşağıda belirtilen mevzuata uygundur. (Mevzuatın adı):
…………………………………………………………….
6. Kullanılan ilgili uyumlaştırılmış standartlara atıflar veya uygunluğu beyan edilen teknik şartnamelere atıflar:
7. Müdahil olan ve ……………. belgesini düzenleyen onaylanmış kuruluşun adı ve kimlik kayıt numarası (uygunluk
değerlendirme faaliyetinin türünün tarifiyle birlikte yazılacak)
8. Ek bilgi:
.......................................... için ya da adına imzalanmıştır.
 

(Yeri ve düzenleniş tarihi)


(Ad, görev/unvan) (imza)

Sıkça Sorulan Sorular
CE Belgesi Nasıl Alınır?

Ürün üreticisi olarak, tüm gerekliliklere standartlara uygunluğunu bildirme yetkisi tamamen size aittir. Ürününüze CE işaretini alabilmek için bir yetkiyeihtiyacınız yoktur, ancak bunu başvurmadan önce aşağıdaki maddeleri uygulamanız gerekmektedir.
AB standardında ilgili tüm gerekliliklere uygunluğu sağlamak
Ürünü kendiniz mi değerlendirebileceğinizi veya bir onaylanmış kuruluşu dahil etmeniz gerekip gerekmediğini belirleyin.
Uygunluğu belgeleyen bir teknik dosya hazırlayın: teknik belgeler hakkında bilgi edinin
AB uygunluk beyanı hazırlamak ve imzalamak
Ürününüz CE işaretini taşıdığında - yetkili ulusal makam talep ederse - onlara CE işaretiyle ilgili tüm bilgileri ve destekleyici belgeleri sağlamalısınız.

CE belgesi almak istediğinizde Arda Belgelendirme Hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz. Arda Belgelendirme Hizmetlerinden  kolay, güvenilir, en uygun maliyetleCE belgesine sahip olabilirsiniz.