ECOVADİS Belgelendirme

ECOVADİS BELGELENDİRME


Bir şirketin iş değeri, pazar değeri tedarik zincirinin giderek artan bir yansımasıdır. Tedarik zinciri ise hammadde temin edilmesinden üretime ve dağıtımına son müşteriye kadar bir malın ulaşabilmesi için bir değer zincirinde yer alan tedarikçi, üretici, dağıtıcı, perakendeci ve müşteriler arasında malzeme/ürün, para ve bilginin akışının yönetilmesini ifade etmektedir.  Büyük şirketler, Dünya çapında yayılan sayısız yetkinliğin baş yöneticileri olarak rol almaktadırlar. Tedarik zincirleri müşteri ve tedarikçileri ile ilişkilerinin ve aralarındaki faaliyetlerin daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi adına tedarik zincirinin yönetimi konusuna daha fazla önem vermektedirler Rekabet avantajı veya maliyetleri düşürmek için tedarik ağını iyi yönetmesi gerekmektedir. Bundan dolayıdır ki tedarik yöneticileri göz korkutucu görevle karşı karşıya gelmektedir.

Şirketlerin amacı tedarik ağının sağlam, güvenilir ve rekabetçi olmasını sağlayıp Sürdürülebilir satın alma, satın alma müdürlerinin büyük çoğunluğu için stratejik bir önceliktir. Bu nedenle basit, güvenilir ve küresel tedarikçi CSR derecelendirmelerine duyulan ihtiyaç bir zorunluluk haline gelmektedir. İşletmeler değişen şartlara uyum sağlayabilmek, temel yeteneklerine odaklanabilmek, yatırım maliyetlerini azaltabilmek ve teknolojideki yeniliklere anında ulaşabilmek adına uzmanlık alanı dışındaki işleri başka işletmelere devretmektedirler.

İşletmeler tedarik zinciri ve dış kaynak kullanımı faaliyetlerini etkili ve doğru bir şekilde yönetebilmek için çeşitli stratejiler, yöntemler geliştirirken aynı zamanda müşterilerin beklentilerini ve kaygılarını da dikkate almak durumdadırlar. Son yıllarda yaşanan çevresel yıkımın artması, iklim değişikliği, doğal kaynakların azalması ve sosyal konularda beklentilerin artması işletmeler tarafından toplumsal kaygıların daha fazla önemsenmesine yol açmıştır. Bu noktada karşımıza sürdürülebilirlik kavramı çıkmaktadır. Bu kavram sosyal, çevresel ve ekonomik sorumlulukların bütünleşmesine değinmekte ve her geçen gün toplumlar, hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve işletmeler tarafından daha fazla üzerinde durulan bir konu haline gelmektedir. Mevcut ve gelecek nesillerin yaşam standartlarını korumak ve geliştirmek adına çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan stratejiler geliştirilmesi ve bunların sürdürülmesini ifade eden sürdürülebilirlik, işletmelerin tedarik zinciri ve dış kaynak kullanımı faaliyetlerini yerine getirirken dikkate almaları gereken bir konu olmasının yanında aynı zamanda bu faaliyetleri gerçekleştirirken ilişki içerisinde olduğu grupların da benimsemesi gereken bir anlayıştır. Bu noktada tedarik zinciri ve dış kaynak kullanımı faaliyetlerinin sürdürülebilir kılınması, işletmeler açısından hem işletme faaliyetlerinin geleceği hem de paydaşların ve toplumun tamamı için uzun vadeli değer yaratılmasını sağlayabilecektir. İş bu nedenlerden dolayı sürdürebilirliğin bilgi ve belgeye dayandırıldığı bir çok ülkenin dahil olduğu platformlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ecovadis de sürdürebilirlik denilince akla ilk gelen platformdur. Ortak bir platform olan EcoVadis, uluslar arası puan kartı, kıyaslamalar ve performans iyileştirme araçlarıyla sürdürülebilirlik konusunda işbirliği yapmak için on binlerce şirket ile ortaklık yapmaktadır.

EcoVadis sürdürülebilirlik izleme platformunun önemli bir ayırt edici unsuru olmaktadır. Ecovadis Şirket tarafından sağlanan belgeleri ve veri kaynaklarını artırarak sürdürebilirlik hususları ile girdilerin entegrasyonu sağlamaktadır. Ecovadis platformuna dahil olan şirketlerin sürdürebilirlik konusunda sorumluluğu önem arz etmektedir. Ve sisteme girilen bilgi, belge ve tüm verilerin somut güncel olması gerekmektedir.360 ° İzleme özelliği ile  EcoVadis Derecelendirme Metodolojisindeki ilgili Yönetim Göstergesi ile Paydaş girdilerini toplamak, sınıflandırmak ve seçerek EcoVadis derecelendirme sürecine uygulamayı amaç edinmektedir.

ECOVADİS DENETİM SÜREÇLERİ

KAYIT
Ecovadis denetim sürecine dahil olan işletmelerin sahip olduğu yasal evrakların vergi levhası faaliyet belgesi ve diğer belgelerin sisteme kayıt esnasında sunulmasıdır. Ayrıca işletme ismi, faaliyet alanı, çalışan bilgisi de bildirilmektedir. Sisteme kaydı yapılan işletmelere Ecovadis mail yolu ile davet  linki göndermektedir. Gelen link ile birlikte işletmeler ankete yönlendirilmektedir.

ANKET
Şirketler Ecovadis tarafından gönderilen bağlantı ile kullanıcı adı ve şifre oluşturup anket sorularına erişebilmektedir. Şirketin büyüklüğü ve faaliyeti ne göre anket soruları belirlenmektedir. İşletmeler yönetemediği veya bilmediği hususlarda soruları yanıtsız bırakabilmektedir. İşletmeler, bu konu ile ilgili rehber dokümanları takip etmekte veya destek birimine yönlendirilmektedirler. Her anket sorusu için detaylı bilgiler ile soruların doğru yanıtlanması için rehber bilgiler soruların ekinde yer almaktadır.

Anket soruları çerçeve konuları şöyledir;

Çevre
İşçi ve İnsan Hakları
Etik
Sürdürebilir Tedarik

UZMAN DEĞERLENDİRMESİ
İşletmeler tarafından cevaplanan anket soruları uzman değerlendirilmesi için onay almaktadır. Bu süreçte tüm bilgi ve belgelerin dokümanların sisteme yüklenmesinin ardından yanıtların değerlendirilmesi için Ecovadis uzmanlarınca değerlendirme yapılmaktadır. Değerlendirme süreci resmi tatiller, yılbaşı tatilleri dışında 6 ile 8 haftayı bulmaktadır.

SONUÇ
Ecovadis Uzmanlarının değerlendirmesi sonucunda işletmeye gelen mail ile denetim sonucu hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Değerlendirme sonuçları puan durumu gösteren bir kart ile yayınlanır. İşletmeler puan kartına ecovadis platformu ile de ulaşabilmektedir.  Puan kartlarının geçerliliği bir senedir. İşletmeler daha sonra yeniden talep oluşturup denetime dahil olmaktadır.

ECOVADİS DOKÜMAN YÖNETİMİ
EcoVadis denetiminin amacı bir şirketin Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) yönetimi kalitesini değerlendirmek olduğu için anket cevaplarında kanıta dayalı bulgulara yer verilmesi gerekmektedir. En önemli adım işletmenin CSR taahüdünün olmasıdır.

İşletmeler ECovadis sisteminde şirketlerinin KSS (CSR ) destekleyen dokümanları bildirmesi gerekmektedir. Sistemde işletmenin doküman olarak göstereceği kanıtlar şu şekildedir;

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR ) Yönetimi
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR ) raporları
Sosyal Denetim raporları
SEÇ politikaları
Etik Davranış Kuralları
Çalışan El Kitabı
Yönetim Sistem Sertifikaları
Sosyal Denetim Prosedürleri
Sosyal Denetim politikaları
Yıllık Raporlar
Sekiz ile yirmi iki belge yüklenmesi normal bir puantaj sağlarken maksimum izin verilen belge sayısı elli beş olmaktadır.