ETI (Ethical Trading Initiative) Kuralları

ETI (Ethical Trading Initiative) Kuralları
Şirketleri ticaret birlikleri ve gönüllü örgütlerden oluşan bir topluluktur. Küresel bu topluluğun amacı; hammadde oluşturan ya da tüketim ürünleri yetiştiren kişilerin çalışma koşullarını iyileştirmektir.
ETI Kuralları aşağıda yer almaktadır.
1. Çalışanlar, özgür iradeleri doğrultusunda seçilir.
Zorla çalıştırılan işçi veya özgür iradesi dışında hapishane tarafından sağlanan tutuklu işgücü kullanılamaz. İşveren tarafından, işçilerin alacaklarına “teminat” olarak el konamaz veya kimlik belgelerini teslim etmeleri talep edilemez. Makul bir ön bildirim süresinin ardından, özgür iradesi doğrultusunda işverenle kurduğu iş ilişkisini sona erdirebilir.

2. Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yapma hakkı tanınır.
Tüm işçiler istedikleri herhangi bir sendikaya katılabilir ya da sendika kurabilirler. Ayrıca toplu iş sözleşmesi yapma ya da bu talepte bulunma hakları vardır. İşveren işçilerin isteklerine ve faaliyet düzenleme taleplerine karşı çıkmamalıdır. Bununla beraber işçi temsilcilerinin iş yerine giriş izni vardır. Bu kişilere ayrımcılık yapılamaz. İşçilerin haklarının kısıtlanması durumunda yeni hak arayışları ve uygulama planları işveren tarafından kısıtlanmamalı ya da engellenmemelidir.

3. Çalışma Şartları güvenli ve sağlıklı olmalıdır.
Sanayi alanındaki genel bilgiler ve işe özel her tür özel tehlike dikkate alınarak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmalıdır. Kaza ve yaralanmaların önlenmesi ve söz konusu işe özel çalışma ortamında maruz kalınan sağlık risklerinin mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesi için, gereğine uygun tedbirler alınmalıdır. İşçiler düzenli olarak, sağlık ve güvenlik eğitimleri alacaktır ve başlayan veya yeni bir göreve atanan işçiler için bu eğitimler tekrarlanmalıdır. Kullanıma açık temiz tuvalet imkanı ve içme suyu sağlanacaktır ve eğer söz konusu ise, gıda maddelerinin muhafaza edilmesine yönelik sıhhi imkanlar sağlanmalıdır. Şayet barınma imkanı sağlanıyorsa, bu alanın temiz ve güvenli olması ve işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekil düzenlenmesi sağlanmalıdır. Bu temel şart ve kuralları dikkate alan şirket, üst düzey bir yönetim temsilcisini sağlık ve güvenlik sorumlusu olarak tayin etmelidir.

4. Çocuk işgücü kullanılmaz.
Çocuk işçinin işe alınması yasaktır. Tespit edilen çocuk işçiler ya da çocuk işgücü şirket tarafından eğitim kurumlarına yerleştirilmelidir. Bu kurumlardan mezun olana kadar her türlü plan ve programı yaparak uygulamaya koymaları gerekmektedir. Bu prensip ve prosedürler, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) ilgili standartlarındaki şart ve kurallara uygun olacaktır.

5. Geçinmeye yetecek seviyede maaş ödemesi yapılır.
Yapılacak rutin ödemeler resmi ulusal standartlar ya da gösterge niteliğindeki standartlar seviyesinde olmalıdır. Her durumda, işçi maaşı ile temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir. Tüm işçilere sözleşme öncesinde ödemeler hakkında detaylı olarak bilgi verilmelidir. İşçiye belirtilmeden maaş kesintisi yapılamaz. Disiplin cezası olarak maaş kesintisi yapılamaz. Tüm disiplin cezaları kaydedilmelidir.

6. Çalışma saatleri fazla olmamalıdır.
Çalışma saatleri insani koşullara, yasalara ve iş sözleşmesine uygun olmalıdır. Çalışma saatlerinin sözleşme/kontrat yolu ile tanımlanması gerekmektedir. Fazla mesai hariç olmak üzere haftalık çalışma saati 48 saati geçmemelidir. Fazla mesailer, sorumluluk bilincinden hareketle çalışanın kabulü dahilinde uygulanmalıdır. Fazla çalışma saatleri belirlenirken çalışanın tüm koşulları ve toplam çalışma saati göz önünde bulunmalıdır. İşçi istihdamı yerine fazla mesai kullanılmamalıdır. Bu çalışmaların ücreti normal ücretlerden fazla olmalıdır. Oran normal ücretin %125’inden az olmamalıdır. Özel durumlar dışında haftalık toplam çalışma saati 60 saati aşmamalıdır. İzin ise minimum 7 günde bir ya da 14 günde iki şeklinde ayarlanmalıdır.

7. Hiçbir ayrımcılık uygulanmaz.
İşe alma işlemlerinde, ödemelerde, sağlanan eğitim hizmetlerine katılımda, terfi uygulamalarında, işten çıkarma veya emekliye ayırma işlemlerinde, ırk, millet, sosyal sınıf, din, yaş, engellilik durumu, cinsiyet, medeni durum, cinsel tercih, sendika üyeliği veya siyasi ilişkileri nedeniyle, hiç kimseye ayrımcılık uygulanmaz.

8. Düzenli istihdam sağlanır.
Yapılan iş; yasa ve uygulama pratiği kapsamında yerine getirilir. İşverenin, yasa kapsamındaki tüm gereklilikleri yerine getirme zorunluluğu vardır. Bu kapsama, çalışma ve sosyal güvenlik yasaları ve yönetmelikleri girmektedir. İşveren çalışanın vasfı ya da unvanı ne olursa olsun onu herhangi bir eğitim kapsamında sömüremez.

9. İnsanlık dışı ya da yıpratıcı hiçbir uygulamaya müsaade edilmez.
Şiddettin, istismarın, korkutmanın ya da tehdidin, istismarın, tacizin herhangi bir türevi kesinlikle yasaktır.