ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

 

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi


BT, diğer bir adıyla bilgi teknolojileri, oldukça geniş bir kavram olup şu konuları bünyesinde bulundurmaktadır:


•    Kurumun bünyesine ait her türlü elektronik veri
•    Bulunan elektronik verilerin işlenmesi, saklanması, bir yerden başka bir yere aktarılması ya da değiştirilmesi
•    Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için kullanılan yazılımlar (işletme sistemlerinin bütünü, sunucular, programlar ve veri tabanları gibi) ve donanımlar


Teknoloji ile beraber günümüzde bilgisayarların da hızla gelişmesi sebebiyle BT çalışmaları ve bu alan ile ilgili sunulan hizmetler de oldukça önem kazanmıştır. Kurumlar, BT çalışmalarını kendi bünyelerindeki birimler ile çözebildikleri gibi aynı zamanda başka firmalardan da hizmet alabilmektedirler. Her durum için, bu çalışmalar belli bir standart doğrultusunda yürütülmelidir. Bu bağlamda geliştirilmiş olan ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, BT hizmetleri sunan firmalar için farklı farklı konularda kılavuzluk etmektedir. ISO 20000’in firmalar için kılavuzluk yaptığı konular şu şekilde sıralanabilir:


•    Firmaların BT için izlemesi gereken prosedürler
•    Performans takibinin sağlanması için gereklilikler ve bu gerekliliklerin nasıl sağlanacağı
•    Kurum içinde ilgili olunan birimlerin ve dışarıdan gelen müşterilerin beklentilerinin nasıl karşılanacağı
•    Süreç ile ilgili bir standart olması sebebiyle, standart kapsamında takip edilmesi gerekli bulunan süreçlerin hangileri olduğu


ISO 20000 Belgesi Nedir?


Bilgi teknolojileri firmalarının Bağımsız ve Akredite Belgelendirme Kurumları tarafından denetlenerek ISO 20000 standardı şartlarına uygun biçimde tespitleri gerçekleştirilerek temin edilen belgeye ISO 20000 Belgesi denir.


ISO 20000 standartları iş yükümlülükleri ve müşteri memnuniyetinin karşılanabilmesi için gerekli olan bütün yönetim hizmetlerini etkili bir şekilde aktarma amacıyla bütünleşik bir süreç yaklaşımını destekler. Bilişim Sektöründe bulunan firmaların etkili bir şekilde işlerliğinin sağlanması için birbiri ile bağlantılı birden fazla süreci belirleyerek yönetmesi gerekmektedir. Bu süreci doğru bir şekilde belirleyerek yöneten firmaların da sonucunda almış oldukları belgeye ISO 20000 Belgesi denmektedir.


ISO 20000 Belgesi Nasıl Alınır?


ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardına uygun biçimde bir sistem meydana getirerek kurulan bu sistemin en son aşamasında ISO 20000 standardına göre kurulup kurulmadığının denetlenmesi gerekmektedir. Bu da akredite edilmiş belgelendirme kurumları tarafından geçekleştirilir.
Belgeyi alabilmek için aşağıdaki süreçlerin bir danışman ile birlikte standart tarafından belirlenmiş olan formatta yönetiminin sağlanması gerekmektedir.


•    Hizmet Seviye Yönetimi (Service e Level Management )
•    Hizmet Raporlama (Service Reporting)
•    Hizmet Süreklilik ve Kullanılabilirlik Yönetimi (Service Continuity And Availability Management)
•    Hizmet Yönetimi için Bütçe ve Finans Yönetimi (Budgeting and accounting for IT services)
•    Kapasite Yönetimi (Capacity Management )
•    Bilgi Güvenliği Yönetimi (Information Security Management)
•    İş ilişkileri Yönetimi (Business Relationship Management)
•    Tedarikçi Yönetimi (Supplier Management)
•    Olay Yönetimi (Incident Management)
•    Problem Yönetimi (Problem Management)
•    Konfigürasyon Yönetimi (Configuration Management)
•    Değişim Yönetimi (Change Management)
•    Sürüm Yönetimi (Release Management)


ISO 20000 Belgesini Hangi Sektörler Alabilir?


Bilişim teknolojileri ile meşgul olan firmalar tarafından alınabilir. Bu firmalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:


•    Bilişim teknolojileri ile meşgul olan donanım firmaları
•    Bilişim sektörü alt yapı firmaları
•    Yazılım firmaları
•    Bilişim sektörü teknik servis bakım onarım yapan firmalar
•    Bilişim sektörü yazılım donanım entegrasyon yapan firmalar
•    İnternet hizmeti veren firmalar
•    Elektronik arşivleme ve yedekleme hizmeti veren firmalar
•    E – fatura özel entegratör firmalar
•    Veri tabanlı iş yapan firmalar
•    Web hizmeti veren firmalar


ISO 20000 Belgesi Faydaları Nelerdir?


ISO 20000 standardı tüm yönetim sistemleri içerisinde olduğu gibi, üst yönetimin kurum içerisinde oluşturduğu, uygulanan yöntemlere standart olarak bakış açısı entegre eder ve aynı işin her zaman aynı şekilde sonuç verecek şekilde planladığı bir sistem olarak özetlenir.
ISO 20000 Belgesi Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi iyi kurulduğunda kullanıcıları için şu faydaları sağlar:


•    Var olan hizmetler ile ilgili net bir bilgi aktarımı
•    Artan hizmet kalitesi ve daha güvenilir bir kurumsal destek
•    IT yeteneklerinin net bir biçimde görülebilmesi
•    Hizmet süreçleri ile alakalı güvenlik, sürat ve erişilebilirlik artışı
•    Etkin olarak kaynak yönetimi ve üretimi yapılan bu kaynakların verimli bir biçimde kullanımı
•    Gereksiz olan işlerin elimine edilmesi
•    BT ekiplerinin memnuniyetinin artması
•    Geçmiş deneyimlerden öğrenme sürecinin doğru bir şekilde sağlanması
•    Hizmetlerin sunumunda yer alan kişilerin rol ve sorumluluklarının eşit bir biçimde belirlenmesi ve dağıtılması
•    Müşteri, son kullanıcı ve iş ihtiyaçlarının tamamını karşılayan hizmetlerin sunulabilmesi için garanti altına alınması
 

İş dünyasının gün geçtikçe büyümesi ve gelişmesi üzerine Bilgi Teknolojilerine bağımlı bir hale gelmesi ve BT hizmetlerinin giderek karmaşıklaşması üzerine ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemine ihtiyaç daha fazla artmıştır.