Tulum

 

CE Belgesi


    Geçmişten günümüze artan dünya nüfusu, gelişen teknoloji ve değişen hayat şartları; hijyen, sağlık ve güvenlik gibi konuları hemen her alanda daha önemli hale getirmiştir. Bu bağlamda, yaptıkları iş veya çalıştıkları saha koşulları itibariyle görevleri riskli olan çalışanların her biri için kişisel koruyucu donanım ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ayakkkabı, baret, gözlük ve giysi gibi donanımlar, sağlık kuruluşları, laboratuvarlar, hassas üretim merkezleri vb gibi alanlarda en gerekli ekipmanlardan biri olmuştur.
    İçinde bulunduğumuz COVID-19 salgını döneminde tüm dünya, bu ekipmanların, özellikle de tulumların ne kadar gerekli olduğuna şahit olmaktadır. Gerekli hijyen ve güvenlik kriterlerini karşılayan, uygun malzemden uygun teknikler ile üretilen tulumlara, başta sağlık olmak üzere birçok farklı alanda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda, Tulum CE Belgesi ’nin de önemi gün yüzüne çıkmaktadır.

Tulum CE Belgesi Nedir?


    Bu konuda düzenlenen belgenin detaylarına geçmeden öncelikle tulumun ne demek olduğunu açıklamakta fayda var. Tulum CE Belgesi kapsamında giren ve ısı, alev, radyasyon, toz, kimyasal madde vb gibi tehlikelere karşı önlem amacıyla kullanılan koruyucu giysilere genel olarak tulum denilmektedir. Tulum CE Belgesi de sözkonusu tulumun nerede ve hangi koşullar altında kullanıldığına bağlı olarak düzenlenmektedir. Gerekli kriterleri taşıyan tulumlar, tıpkı diğer CE belgeli ürünler gibi, belirli değerlendirme sürecinden; testlerden, analizlerden ve raporlamadan geçtikten sonra Tulum CE Belgesi alabilirler. 

Tulum CE Belgesi Kapsamı


    Üzerine CE işareti konularak piyasaya sürülebilecek ürünler ve her ürün grubu için geçerli olan direktiflerin listesi Avrupa Komisyonu’nun internet sitesinde listelenmektedir. Bu listeden, direktiflerin en güncel haline ve hangi firmaların CE Belgesi olduğuna ulaşabilirsiniz. İçerisinde tulumların da yer aldığı donaımlar ile ilgili geçerli olan yönetmelik ise listede de görüleceği gibi  “2016/425 Personal Protective Equipment (PPE)” / Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) Yönetmeliği’dir. Tulum CE Belgesi almak isteyen kuruluşlar, bütün süreci bu direktife göre takip etmek zorundadır.
    Tulum CE Belgesi ‘nin ya da daha genel bir ifadeyle PPE / KKD Yönetmeliği’nin geçmişi aslında çok eskidir. Avrupa Konseyi’nin ilk olarak 1989’da kabul ettiği yönetmeliğin son hali 2016’da yayımlanmış ve iki yıllık geçiş dönemi başlamıştır. Ülkemizde de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 30761 sayılı Resmi Gazete’de 1 Mayıs 2019 tarihinde “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” olarak yürürlüğü girmiştir. Eskiden  89/686/EEC olan yönetmelik,  bugün 2016/425 (EU) olarak yürürlüktedir. Eski direktif kapsamında verilen Tulum CE Belgesi ve diğer belgeler 21 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Tulum CE Belgesi Nasıl Alınır?


    İlgili direktifin kapsamına giren bir tulum çeşidi üreten üreticiler, CE Belgesi almak için akredite denetleme ve belgelendirme kuruluşları ile iletişime geçmelidir. Bu kuruluşlar, firmaların tulum üretim sürecini yerinde denetlemekte, hazırladıkları raporları ve evrakları incelemekte ve gerekirse ürün üzerinde testler yaptırarak süreci işletmektedir.
    Bu noktada, her tulum için aynı testlerin yapılmadığını da belirtmekte fayda var. PPE / KKD Yönetmeliği’ne göre koruyucu tulumlar, basit, ara ve karmaşık olmak üzere üç kategoriye ayrılmaktadır. Minimum düzeydeki riskleri ihtiva eden ürünler Kategori 1; sağlık alanında kullanılan ve ölümcül derecede risk barındıran operasyonlarda görev alan çalışanların giymesi gereken tulumlar Kategori 3’te değerlendirilmektedir. Diğer koşullar ve ürünler ise Kategori 2’de belirtilmektedir. Herhangi bir risk barındırmayan ve tehlikeli sınıfına girmeyen çalışmalar için tulum üreten üreticiler, herhangi bir kuruluşa bağlı kalmadan CE deklarasyonunu kendileri yayınlayabilir.
    Tulum CE Belgesi almak isteyen üreticiler için en önemli konulardan biri teknik dosyadır. Bu belge, ilgili denetleme kuruluşu tarafından incelenmekte ve gerekli şartlar sağlandığı takdirde onaylanmaktadır. Bir teknik dosya, genel olarak şu bilgileri içermelidir:


•    Ürünün kullanım amacı
•    Yönetmeliğe uygun risk analizi
•    Ürünü ilgilendiren güvenlik ve sağlık kriterleri
•    Ürünün teknik bilgileri; çizimi, alt parçaları, montajı vs.
•    Ürünün üretim süreci ve kullanılan yöntemler; başka firmalara yaptırılan işlemler varsa bunların detayları
•    Ürünün imalatında kullanılan teknik şartnameler, ulusal veya uluslararası standartlar, yapılan kabüller vs.
•    Yapılan tüm hesaplamaların, analizlerin, testlerin ve deneylerin detaylı sonuçları
•    Ürünün kullanım kılavuzu (Yönetmelikte belirtilen kriterlere göre)
•    Ürünün üretim, depolama, dağıtım vb gibi aşamalarında üreticinin insan ve çevre sağlığını korumak amacıyla aldığı önlemler


    Tulum CE Belgesi almak isteyen bir üretici, özellikle riskli operasyonlarda kullanılan giysiler üretiyorsa farklı testleri yaptırmak zorundadır. Bu testler arasında, yüksek sıcaklık testi, yanmazlık testi, hava ya da su geçirgenliği testi, partikül sayısı testi, yapısal dayanıklılık ve mukavemet testi, hızlandırılmış ömür testi, kimyasal tepkime testi, radyoaktive testi vs sayılabilir.


Anahtar kelimeler: Tulum CE Belgesi
Meta yazısı: Bu yazıda, kişisel koruyucu tulumlar için düzenlenen CE Belgesi hakkında bilgiler yer almaktadır.