Türk Standartları Enstitüsü

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
Türk Standartları Enstitüsü 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanun çerçevesinde kurulmuş olan standart kuruludur. Kuruluş her türlü madde ve ürünle ilgili hizmet ve usul standartlarını yapmak amacıyla kurulmuştur. Türk Standartları Enstitüsü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olan bir kuruluştur. Enstitünün kısaltması ve markası TSE’dir. Enstitü tüzel kişilik niteliği taşıyan, özel hukuk hükümlerine göre yönetilmektedir. TSE ismi ve markası enstitünün izni olmadan hiçbir şekilde kullanılamamaktadır. Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilmiş olan standartlar Türk Standartları adını alabilmektedir. Belirlenmiş olan bu standartlarda bakanlığın onayı da gerekmektedir. Herhangi bir standardın mecburi kılınabilmesinin şartı Türk Standardı olmasıdır. Mecburi kılınmış bu standartlar ise Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır. Türk Standartları Enstitüsü misyon olarak ülkenin rekabet gücünü arttırmak, uluslararası düzeyde ve ulusal düzeyde yapılan ticareti kolaylaştırmak ve bu amaç doğrultusunda toplumun yaşam düzeyini de yükseltmeyi sağlamak amacıyla uygunluğun değerlendirilmesi, deneyler ve standardizasyon faaliyetlerini bağımsız, tarafsız ve etkin kılmak olarak belirlemiştir.
Ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, yönlendiren ve alanında lider olmak ise TSE’nin vizyonu olarak belirlenmiştir.
Türk Standartları Enstitüsü’nün Görevleri
TSE’nin çeşitli görevleri bulunmaktadır. Bu görevlerse şu şekilde sıralanmıştır:
•    Tüm standartları hazırlamak ve bu standartları hazırlatmak,
•    Belirlenecek standartlar hakkında tüm bilimsel ve teknik incelemelerle ilgili araştırmalarda bulunmak, yabancı ülkelerdeki var olan benzer şekildeki çalışmaları takip etmek, uluslararası diğer standart kurumlarıyla ilişkiler kurmak ve işbirliği sağlamak,
•    Üniversiteler ve bilimsel ve teknik kurum ile kuruluşlarla işbirliği sağlamak, standart konularında yayınlar yapmak ve uluslararası standartlardan çeşitli arşivler oluşturmak ve konunun ilgililerinin ulaşabileceği şekilde faydalarına sunmak,
•    Enstitüde ve haricinde hazırlanana standartları kontrol etmek ve uygun görüldüğü durumda Türk Standartları olarak kabul etmek,
•    Kabul edilmiş olan standartların yayınlanması ve uygulanmalarını teşvik etmek ve mecburi olarak yürürlüğe girmelerinde faydalı olacak standartları bakanlığın onayına sunmak,
•    Özel sektör ve kamu sektörlerinin isteğiyle ilgili olarak standartları ve projeleri hazırlamak, görüş bildirmek,
•    Kalibrasyon ve metrolojiyle ilgili araştırmaları yapmak, geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli olan laboratuarları kurmak,
•    Yurt içinde standart çalışmalarını ve standartları yerleştirmek ve geliştirmek için bu alanda elemanlar yetiştirmek, bu amaç doğrultusunda kurslar açmak ve yine bu amaçla seminerler düzenlemek,
•    Standartların uygunluğu ve kaliteli üretimin teşvik edileceği çalışmalar yapmak ve bu anlamda gerekli olan laboratuarları kurmak enstitünün görevleri arasında yer almaktadır.
Türk Standartları Enstitüsü Organizasyon Yapısı
TSE’nin idari yapısını oluşturan birimler şunlardır:
•    Genel Kurul,
•    Teknik Kurul,
•    Yönetim Kurulu,
•    Denetleme Kurulu,
•    İhtisas Kurulları
•    Genel Sekreter ve Hizmet Birimleri.
Enstitünün en yetkili ve yüksek birimi Genel Kurul’dur. Bu kurul bakanlıkların, bilim kuruluşlarının ve özel kesimin gönderdiği temsilcilerin oluşturduğu kuruldur.
Teknik Kurul enstitü tarafından hazırlanmış olan standartları kabul eden teknik bir birimdir.
Enstitünün yürütme organıysa yönetim kuruludur. Bu kurul genel kurul tarafından kendi içinde seçilen başkan ve diğer beş kişiden oluşmaktadır. Bu kurulda başkan ve diğer beş üye 3 yılda bir seçilir. Başkan bu seçilmiş üyelerden birini başkan vekili ve bir diğerini ise mühasip üye olarak atar. Enstitüyü temsil eden kişi başkandır.
TSE’nin harcamalarınıysa denetleme kurulu kontrol eder. Bu harcamalara dair hesapları ve kayıtları da denetleme kurulu kontrol etmektedir.
Enstitünün ilmi incelemelerini ve standartlarını hazırlayan kurulsa İhtisas Kurullarıdır. İhtisas Kurulları teknik komiteler ve bu komitelere bağlı kurulmuş olan çeşitli çalışma grupları şeklinde çalışmaktadırlar.
Genel Sekreter ve Hizmet birimleriyse enstitünün hizmetlerini genel sekreterliğe bağlı olacak şekilde merkezde daire başkanlıkları ve müdürlükler yer alırken, taşra bölgelerinde Bölge Müdürlükleri ve Temsilcilikler tarafından çalışmalar yürütülmektedir.
Türk Standartları Enstitüsü’nün Kalite Politikası
Enstitü verdiği tüm hizmetleri gerekli mevzuat hükümleri ve akreditasyon gerekleri çevresinde uluslararası ve ulusal standartlara ve bunun yanında müşteri şartlarına uygun olacak şekilde tarafsız, güvenilir, gizlilik ilkelerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Personel yetiştirerek ve profesyonel personellerin alanında daha yetkin bir hale getirerek enstitünün kaliteli yapısını iyileştirmek ve geliştirmekte TSE’nin kalite politikalarındandır. Ayrıca enstitü ülkenin rekabet gücünü arttırmayı da hedeflemektedir. Bu sayede tüketicinin korunması ve standartlara da uygun kaliteli bir üretimle hizmeti teşvik eder ve yine bu hizmeti yaygınlaştırmaktadır.